Regulamin korzystania z usług MyDevil.net

Zobacz poprzednie wersje tego regulaminu


1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem korzystania z usług ADMIN.NET.PL oferowanych pod adresem mydevil.net.

2. Poprzez "ADMIN.NET.PL" rozumie się spółkę "ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C." działającą pod adresem: 33-100 Tarnów, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.

3. Poprzez użytkownika rozumie się osobę, firmę, instytucję, która złożyła zamówienie na wybraną usługę oraz zrealizowała je poprzez opłacenie jej na minimalny okres wskazany przez niniejszy regulamin lub informacje zawarte na stronie www.mydevil.net.

4. Poprzez "serwer" oraz "serwer MyDevil.net" rozumie się fizyczne urządzenie udostępniające odpowiednie usługi użytkownikom i/lub utrzymanie zawartości, plików użytkowników oraz zarządzane przez Administratora ADMIN.NET.PL.

5. Istnieje możliwość ustalenia osobnych warunków świadczenia Usługi po uprzednim uzgodnieniu warunków między zainteresowanym klientem a ADMIN.NET.PL.

6. Administratorem ADMIN.NET.PL jest osoba odpowiedzialna za utrzymanie serwerów, usuwanie awarii, zarządzanie kontami, serwerami oraz wszystkimi sprawami związanymi bezpośrednio z działaniem usług oferowanych przez ADMIN.NET.PL.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do użytkownika.

8. Rejestracja nowych, płatnych kont na serwerach MyDevil.net odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.mydevil.net oraz w panelu płatności platnosci.admin.net.pl po uprzedniej rejestracji konta w panelu płatności platnosci.admin.net.pl.

9. Konta uruchamiane są w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania płatności.

10. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo od odrzucenia zamówienia lub anulowania aktywnej usługi w przypadku, kiedy dane podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym nie są prawdziwe.

11. Z chwilą otrzymania danych dostępowych do konta, użytkownik staje się jego jedynym właścicielem i odpowiada za całą zawartość umieszczaną na tym koncie oraz za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem konta, jak i usług na nim uruchomionych.

12. Na kontach hostingowych oraz VPN zabronione jest użytkowanie aplikacji służących do wymiany plików z użyciem P2P, P2M itp. (w tym oprogramowanie torrent), zabronione jest również łączenie się wymienionymi aplikacjami za pośrednictwem serwerów MyDevil.net.

13. Zabronione jest uruchamianie aplikacji serwerowych: TeamSpeak 3 (Murmur/Mumble jest dozwolony), Ventrilo, Metin2, serwery IRC (dozwolone jest użytkowanie klientów IRC).

14. Na usługach VPN ze względu na różnice w lokalnym prawie w danych lokalizacjach (VPN) zabronione jest w całości ściąganie, jak i udostępnianie nielegalnych kopii komercyjnych utworów audiowizualnych oraz komercyjnego oprogramowania.

2. Płatności

1. Wszelkie opłaty za usługi prowadzone przez ADMIN.NET.PL dokonywane z góry na okres podany w cenniku, chyba że została wcześniej indywidualnie uzgodniona inna forma płatności bądź w wyjątkowych sytuacjach płatności za daną usługę odbywają się na innej zasadzie — podanej na stronie w opisie danej usługi.

2. Przedłużenie usługi kont hostingowych oraz VPN odbywa się poprzez opłacenie jej na kolejny wybrany okres, ale w taki sposób, aby ADMIN.NET.PL otrzymał wpłatę nie później niż 21 dni od blokady usługi w przypadku jej zablokowania za brak przedłużenia.

3. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego usunięcia nieopłaconego prywatnego adresu IP w chwili wygaśnięcia adresu.

4. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym ADMIN.NET.PL koncie PayPal lub w systemie PayU.

5. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe, PayPal lub za pośrednictwem systemu PayU z wykorzystaniem panelu płatności platnosci.admin.net.pl. O ewentualnej zmianie danych kont ADMIN.NET.PL będzie informował na stronie www.mydevil.net. Wszelkie inne formy płatności muszą być wcześniej uzgodnione indywidualnie i potwierdzone przez obie strony.

6. Kontakt telefoniczny w sprawie płatności możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00 pod numerem (+48) 693-578-975.

7. W przypadku nieprzedłużenia usługi, ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wyłączenia jej po upływie daty ważności bez informowania o tym fakcie użytkownika wraz z usunięciem danych po upływie 21 dni od daty blokady konta w przypadku braku przedłużenia ważności konta.

3. SLA

1. Dostępność usług hostingu kont hostingowych MyDevil.Net wynosi 99,50 % w skali miesiąca.

2. Maksymalny okres przerw technicznych w ciągu roku kalendarzowego wynosi 24 godziny. O przerwach technicznych administrator informuje z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem przy użyciu strony http://www.status.mydevil.net/ oraz poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez użytkownika w czasie rejestracji konta płatności panelu platnosci.admin.net.pl.

3. Do puli czasu dostępności usługi nie jest wliczany okres niedostępności konta hostingowego spowodowany błędami użytkownika (w tym wadliwym działaniem oprogramowania wgranego przez użytkownika, błędną konfiguracją dokonaną przez użytkownika oraz przekroczeniem przez użytkownika limitów procesów uniemożliwiającym nawiązanie połączenia poprzez protokół ssh z kontem hostingowym). Nie jest również wliczony czas niedostępności, wynikły z czynników poza kontrolą ADMIN.NET.PL, siłę wyższą, działań osób trzecich.

4. W przypadku awarii po stronie MyDevil.net obniżającej dostępność usługi poniżej 99,50 % w miesiącu za każde 0,50 % przysługuje przedłużenie ważności konta Klienta o okres 3 dni naliczane od następnego miesiąca.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, awarii MyDevil.net odpowiedzialność ADMIN.NET.PL nie obejmuje: szkód pośrednich klienta, utraconych korzyści klienta, niewykonanych zamierzeń, utraconych zysków oraz przychodów, jak i oszczędności klienta. ADMIN.NET.PL odpowiada przed klientem do wysokości opłat za pozostały okres ważności usługi klienta.

6. Przedłużenie ważności konta hostingowego klienta z powodu niedotrzymania dostępności usług jest jedyną możliwą rekompensatą i wyczerpuje wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostępności usług wobec ADMIN.NET.PL.

4. Prawa i obowiązki klienta

1. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich punktów zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Złożenie zamówienia na dowolną usługę równoznaczne jest z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

3. Klient zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie w danych adresowych i wszystkich innych podanych w zamówieniu w przypadku, kiedy ulegają one zmianie w trakcie korzystania z usług ADMIN.NET.PL.

4. W przypadku awarii wynikającej z winy ADMIN.NET.PL i uniemożliwiającej korzystanie z wykupionych usług przez okres dłuższy niż wynika to z gwarantowanej dostępności (SLA) zdefiniowanej w punkcie 4 regulaminu usługi, klient ma prawo zażądać przedłużenia usługi o okres wynikający z punktu 3 regulaminu. W takim przypadku klient zobowiązuje się do złożenia pisemnej reklamacji i wysłania jej na adres korespondencyjny firmy ADMIN.NET.PL w ciągu 30 dni od daty pojawienia się nieprawidłowości.

5. Reklamacje złożone po upływie 30 dni lub złożone w innej formie niż pisemnie nie będą rozpatrywane.

6. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej reklamacji klient zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej danego wniosku. W przypadku braku takiej decyzji w wyznaczonym terminie — reklamację uznaje się za przyjętą i rozpatrzoną pozytywnie.

7. Klient zobowiązuje się do nieumieszczania na swoim koncie materiałów niezgodnych z prawem lub naruszających dobre imię osób trzecich.

8. Klient, zamawiając usługę oraz dokonując zapłaty wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym, koncie PayU lub koncie PayPal.

9. W przypadku powstania roszczenia wobec ADMIN.NET.PL od osoby trzeciej dotyczącej sposobu użytkownika konta hostingowego przez klienta, klient zastępuje ADMIN.NET.PL w sporze. W przypadku braku możliwości zastąpienia w sporze przez klienta klient ponosi odpowiedzialność wypłacenia odszkodowania ADMIN.NET.PL w ramach rekompensaty za poniesione koszty przez ADMIN.NET.PL wynikłe ze sporu z osobą trzecią.

10. W przypadku generowania przez klienta nadmiernego obciążenia serwera wpływającego negatywnie na usługi innych klientów ADMIN.NET.PL kontaktuje się z klientem poprzez e-mail podany przez klienta przy rejestracji konta w systemie płatności w celu rozwiązania problemu. W razie braku odpowiedzi lub usunięcia problemu przez klienta w ciągu 24h od wysłania e-mail ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość zablokowania źródła generowanego obciążenia do czasu ustalenia rozwiązania problemu z klientem. Jeżeli wysokość generowanego obciążenia uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie usług serwera, ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania źródła generowanego obciążenia, przy czym ADMIN.NET.PL kontaktuje się wtedy z klientem po zablokowaniu źródła generowanego obciążenia.

11. Klient zobowiązuje się do zachowania pełnego bezpieczeństwa uruchomionych przez siebie aplikacji oraz stron. W tym w przypadku uruchomienia aplikacji proxy ustawienia autoryzacji loginem oraz hasłem uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim do proxy. Klient zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo uruchomionych stron, w razie korzystania z gotowych rozwiązań (CMS) klient zobowiązuje się do wykonywania aktualizacji bezpieczeństwa używanych skryptów oraz dodatków.

12. W przypadku złamania regulaminu sieci IRC tj. np. przez uruchamianie tzw. klonów lub innego oprogramowania zabronionego na danej sieci, użytkownik automatycznie łamie regulamin ADMIN.NET.PL i w przypadku otrzymania takiej informacji lub nałożenia tzw "K:Line" na adresy należące do ADMIN.NET.PL — Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.

13. Na kontach hostingowych zabronione jest uruchamianie programów do łamania haseł, obliczeń rozproszonych, generowania kryptowalut oraz innych w znaczący sposób obciążających system uniemożliwiając tym samym swobodne korzystanie z serwera przez innych użytkowników.

14. Każdy przeprowadzony atak sieciowy za pośrednictwem serwerów ADMIN.NET.PL lub złamanie prawa w dowolny inny sposób może wiązać się z natychmiastowym zablokowaniem konta hostingowego oraz konta płatności platnosci.admin.net.pl bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.

15. Użytkownik konta hostingowego chcący korzystać z komunikatorów internetowych uruchomionych na koncie hostingowym lub za pośrednictwem serwerów MyDevil.Net zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów danej sieci komunikacyjnej, z której korzysta.

5. Prawa i obowiązki ADMIN.NET.PL

1. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania usługi w przypadku naruszenia dowolnego z punktów regulaminu.

2. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania usług, stron za pomocą których były wykonywane ataki sieciowe, był wysyłany spam.

3. ADMIN.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zablokowania/usunięcia usługi użytkownika w przypadku złamania zasad regulaminu.

4. ADMIN.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn niezależnych, na które firma nie ma wpływu, tj. między innymi: awaria łącz pośrednich należących do innych operatorów, uszkodzenie sprzętu dostarczanego przez inne firmy, ataki DoS/DDoS skierowane na serwery ADMIN.NET.PL lub łącza, z których te serwery korzystają, wojny, ataku terrorystycznego, kataklizmu, klęski żywiołowej, epidemii, pożarów, klęsk żywiołowych.

5. ADMIN.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z usług ADMIN.NET.PL przez klienta, w tym również usunięcie lub uszkodzenie plików, zawartości lub konfiguracji danej usługi w przypadku, kiedy wina leży bezpośrednio po stronie klienta.

6. ADMIN.NET.PL zobowiązuje się udzielania pomocy klientowi w sprawach technicznych związanych z działaniem usług oferowanych przez ADMIN.NET.PL, tj. między innymi działaniem serwerów oraz oprogramowania zainstalowanego przez administratora i działającego na serwerach.

7. ADMIN.NET.PL zobowiązuje się do utrzymania serwerów i oferowanych usług w jak najlepszym stanie oraz usuwania wszelkich awarii w możliwie najkrótszym terminie.

8. ADMIN.NET.PL zobowiązuje się do automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa kont użytkownika codziennie oraz przetrzymywania ich przez okres 14 dni.

9. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy klientowi, jeżeli uruchomiona przez niego usługa stwarza zagrożenie dla stabilności infrastruktury firmy, uniemożliwiając tym samym swobodne korzystanie z usług firmy pozostałym jej klientom.

10. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowej blokady strony internetowej klienta, za pomocą której przez osoby trzecie były dokonywane ataki sieciowe lub wysyłanie spamu. W przypadku blokady ADMIN.NET.PL powiadamia klienta przy wykorzystaniu poczty e-mail o problemie dając mu możliwość usunięcia problemu. W razie ponownego pojawienia się problemu z wysyłką spamu lub atakami sieciowymi za pośrednictwem strony internetowej klienta ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość zablokowania usług klienta.

11. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie z przyczyn technicznych prawo do uzależnienia zakupionego podniesienia parametrów konta hostingowego (zakup dodatkowych interpretatorów PHP, zakup dodatkowej powierzchni, zakup dodatkowych procesów systemowych, podniesienie pakietu do wyższego planu) klienta od wyrażenia przez niego zgody na przeniesienie konta hostingowego na inny serwer MyDevil.net. W takim przypadku MyDevil.net uruchamia nowe konto hostingowe z takim samym loginem na innym serwerze MyDevil.net z uwzględnieniem zakupionych modyfikacji parametrów konta. ADMIN.NET.PL pozostawia aktywne dwa konta hostingowe przez okres 14 dni, przez który klient może przenieść swoje usługi. W przypadku odmowy dokonania przeniesienia konta przez klienta ADMIN.NET.PL anuluje zamówienie podniesienia parametrów konta hostingowego i zwraca wpłatę Klientowi.

12. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość z przyczyn technicznych na odmówienie podniesienia zakupionych podniesionych parametrów konta hostingowego.

6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.mydevil.net.

2. O zmianach w regulaminie ADMIN.NET.PL będzie informował na stronie www.mydevil.net oraz za pomocą poczty e-mail na adres podany w systemie platnosci.admin.net.pl.

3. W przypadku zmian w regulaminie użytkownik ma prawo odstąpić od usługi po upływie jej daty ważności. Przedłużenie usługi równoznaczne jest z akceptacją nowego regulaminu.

4. Wszystkie ceny usług kont hostingowych oferowanych przez ADMIN.NET.PL dostępne są na stronie www.mydevil.net i mogą zostać w każdej chwili zmienione. W przypadku zmian w cenach usług ADMIN.NET.PL będzie podawał odpowiednie informacje na tych samych stronach.

5. W przypadku zmiany cen użytkownik ma prawo odstąpić od usług ADMIN.NET.PL po upływie opłaconego okresu. W przypadku przedłużenia danej usługi użytkownik zobowiązuje się opłacić ją wg aktualnego cennika na stronie www.mydevil.net, chyba że inna cena została uzgodniona przez obie strony (Klienta oraz właściciela ADMIN.NET.PL).

6. Data ostatniej modyfikacji 10.02.2018 00:01.

Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git