Regulamin korzystania z usług MyDevil.net


1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem korzystania z usług ADMIN.NET.PL oferowanych pod adresem mydevil.net.

2. Poprzez "ADMIN.NET.PL" rozumie się spółkę "ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C." działającą pod adresem: 33-100 Tarnów, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.

3. Poprzez użytkownika rozumie się osobę, która złożyła zamówienie na wybraną usługę oraz zrealizowała je poprzez opłacenie jej na minimalny okres wskazany przez niniejszy regulamin lub informacje zawarte na stronie www.mydevil.net.

4. Poprzez "serwer" oraz "serwer MyDevil.net" rozumie się fizyczne urządzenie udostępniające odpowiednie usługi użytkownikom i/lub utrzymanie zawartości, plików użytkowników oraz zarządzane przez Administratora ADMIN.NET.PL.

5. Istnieje możliwość ustalenia osobnych warunków świadczenia Usługi po uprzednim uzgodnieniu warunków między zainteresowanym klientem a ADMIN.NET.PL.

6. Administratorem ADMIN.NET.PL jest osoba odpowiedzialna za utrzymanie serwerów, usuwanie awarii, zarządzanie kontami, serwerami oraz wszystkimi sprawami związanymi bezpośrednio z działaniem usług oferowanych przez ADMIN.NET.PL.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do użytkownika.

8. Rejestracja nowych, płatnych kont na serwerach MyDevil.net odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.mydevil.net oraz w panelu płatności platnosci.admin.net.pl po uprzedniej rejestracji konta w panelu płatności platnosci.admin.net.pl.

9. Konto hostingowe uruchamiane jest w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania płatności.

10. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo od odrzucenia zamówienia w przypadku, kiedy dane podane przez klienta w formularzu nie są prawdziwe.

11. Z chwilą otrzymania danych dostępowych do konta, użytkownik staje się jego jedynym właścicielem i odpowiada za całą zawartość umieszczaną na tym koncie.

2. Punkty dotyczące wyłącznie kont pakietów MD (zamówione po 04.09.2014, godzinie 14:20)


1. Na kontach zabronione jest użytkowanie aplikacji służących do wymiany plików z użyciem P2P, P2M itp. (np. oprogramowanie torrent).

2. Zabronione jest uruchamianie aplikacji serwerowych: TeamSpeak 3, Ventrilo, Metin2, serwery IRC (dozwolone jest użytkowanie klientów IRC).

3. Punkty dotyczące wyłącznie kont pakietów OLDMD (konta aktywne oraz zamówione do 04.09.2014, godziny 14:20)

1. Wydzielonymi serwerami umożliwiającymi dostęp do sieci typu P2P są serwery torrent. Służą one tylko i wyłącznie ściągania oraz udostępniania danych w sieciach P2P typu Torrent.

2. Dostępne pasmo serwerów torrent dla jednego klienta wynosi do 10 mbps dzielone na Download oraz Upload.

3. W przypadku napłynięcia zgłoszenia naruszenia prawa autorskiego przez aktywność klienta na serwerze torrent, dostęp do usług świadczonych na tym serwerze zostaje zablokowany bez możliwości ponownej aktywacji dostępu do serwera torrentowego oraz zwrotu wpłaconych środków.

4. Wydzielonym serwerem dla aplikacji Java jest serwer mdjava, służy on tylko i wyłącznie do uruchamiania aplikacji w tym języku (chyba, że zostało to inaczej uzgodnione z administracją).

5. W przypadku przekroczenia limitu pamięci RAM dla aplikacji Java określonej w ofercie następuje automatyczne zabicie procesu programu.

6. Wydzielonym serwerem dla stron www jest serwer web, służy on tylko i wyłącznie do hostowania stron www.

7. Wydzielonym serwerem pod aplikacje IRC oraz serwery głosowe/streaming (Mumble, TeamSpeak3, Icecast/Shoutcast) jest serwer IRC.

8. Zabronione jest uruchamianie aplikacji serwerowych Metin2, IRC.

4. Płatności

1. Wszelkie opłaty za usługi prowadzone przez ADMIN.NET.PL dokonywane z góry, na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, chyba że została wcześniej indywidualnie uzgodniona inna forma płatności bądź w wyjątkowych sytuacjach płatności za daną usługę odbywają się na innej zasadzie - podanej na stronie w opisie danej usługi.

2. Przedłużenie usługi odbywa się poprzez opłacenie jej na kolejny wybrany okres nie później niż 21 dni od blokady usługi.

3. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym ADMIN.NET.PL koncie PayPal lub w systemie PayU.

4. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem konto bankowe, PayPal lub za pośrednictwem systemu PayU, dane kont podane są na stronie www.mydevil.net. O ewentualnej zmianie danych kont ADMIN.NET.PL będzie informował na stronie www.mydevil.net. Wszelkie inne formy płatności muszą być wcześniej uzgodnione indywidualnie i potwierdzone przez obie strony.

5. Kontakt telefoniczny w sprawie płatności możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00 pod numerem (+48) 693-578-975.

6. W przypadku nie przedłużenia usługi, ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wyłączenia jej po upływie daty ważności bez informowania o tym fakcie użytkownika wraz z usunięciem danych po upływie 21 dni od daty blokady konta w przypadku braku przedłużenia ważności konta.

5. SLA

1. Dostępność usług hostingu kont hostingowych MyDevil.Net wynosi 99,50 % w skali miesiąca.

2. Maksymalny okres przerw technicznych w ciągu roku kalendarzowego wynosi 24 godziny. O przerwach technicznych administrator informuje z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem przy użyciu poczty elektronicznej oraz poprzez stronę http://www.status.mydevil.net/ .

3. Do puli czasu dostępności usługi nie jest wliczany okres przerwy technicznej określonej w punkcie 4.2, okres niedostępności serwerów torrent, okres niedostępności serwera IRC (oraz IP OVH) jak i okres niedostępności konta hostingowego spowodowany błędami użytkownika (w tym wadliwym działaniem oprogramowania wgranego przez użytkownika, błędną konfiguracją dokonaną przez użytkownika oraz przekroczeniem przez użytkownika limitów procesów uniemożliwiającym nawiązanie połączenia poprzez protokół ssh z kontem hostingowym). Nie jest również wliczony czas niedostępności wynikły z czynników poza kontrolą ADMIN.NET.PL, siłę wyższą, działań osób trzecich,

4. W przypadku awarii po stronie MyDevil.net obniżającej dostępność usługi poniżej 99,50 % w miesiącu za każde 0,50 % przysługuje przedłużenie ważności konta Klienta o okres 3 dni naliczane od następnego miesiąca.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, awarii MyDevil.net odpowiedzialność ADMIN.NET.PL nie obejmuje: szkód pośrednich klienta, utraconych korzyści klienta, niewykonanych zamierzeń, utraconych zysków oraz przychodów jak i oszczędności klienta.

6. Przedłużenie ważności konta hostingowego klienta z powodu niedotrzymania dostępności usług jest jedyną możliwą rekompensatą i wyczerpuje wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostępności usług wobec ADMIN.NET.PL.

6. Prawa i obowiązki klienta

1. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich punktów zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Złożenie zamówienia na dowolną usługę równoznaczne jest z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

3. Klient zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie w danych adresowych i wszystkich innych podanych w zamówieniu w przypadku, kiedy ulegają one zmianie w trakcie korzystania z usług ADMIN.NET.PL.

4. W przypadku awarii wynikającej z winy ADMIN.NET.PL i uniemożliwiającej korzystanie z wykupionych usług przez okres dłuższy niż wynika to z gwarantowanej dostępności (SLA) zdefiniowanej w punkcie 4 regulaminu usługi, klient ma prawo zażądać przedłużenia usługi o okres czasu wynikającego z punktu 4 regulaminu. W takim przypadku klient zobowiązuje się do złożenia pisemnej reklamacji i wysłania jej na adres korespondencyjny firmy ADMIN.NET.PL w ciągu 14 dni od daty pojawienia się nieprawidłowości.

5. Reklamacje złożone po upływie 14 dni lub złożone w innej formie niż pisemnie nie będą rozpatrywane.

6. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej reklamacji klient zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej danego wniosku. W przypadku braku takiej decyzji w wyznaczonym terminie - reklamację uznaje się za przyjętą i rozpatrzoną pozytywnie.

7. Klient zobowiązuje się do nie umieszczania na swoim koncie materiałów niezgodnych z prawem lub naruszających dobre imię osób trzecich.

8. Klient zamawiając usługę oraz dokonując zapłaty wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym, koncie PayU lub koncie PayPal.

9. W przypadku powstania roszczenia wobec ADMIN.NET.PL od osoby trzeciej dotyczącej sposobu użytkownika konta hostingowego przez klienta, klient zastępuje ADMIN.NET.PL w sporze. W przypadku braku możliwości zastąpienia w sporze przez klienta klient ponosi odpowiedzialność wypłacenia odszkodowania ADMIN.NET.PL w ramach rekompensaty za poniesione koszty przez ADMIN.NET.PL wynikłe ze sporu z osobą trzecią.

10. W przypadku generowania przez klienta nadmiernego obciążenia serwera wpływającego negatywnie na usługi innych klientów ADMIN.NET.PL kontaktuje się z klientem poprzez e-mail podany przez klienta przy rejestracji konta w systemie płatności w celu rozwiązania problemu. W razie braku odpowiedzi lub usunięcia problemu przez klienta w ciągu 24h od wysłania e-mail ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość zablokowania źródła generowanego obciążenia do czasu ustalenia rozwiązania problemu z klientem. Jeżeli wysokość generowanego obciążenia uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie usług serwera, ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania źródła generowanego obciążenia, przy czym ADMIN.NET.PL kontaktuje się wtedy z klientem po zablokowaniu źródła generowanego obciążenia.

11. Klient zobowiązuje się do zachowania pełnego bezpieczeństwa uruchomionych przez siebie aplikacji oraz stron. W tym w przypadku uruchomienia aplikacji proxy ustawienia autoryzacji loginem oraz hasłem uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim do proxy. Klient zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo uruchomionych stron, w razie korzystania z gotowych rozwiązań (CMS) klient zobowiązuje się do wykonywania aktualizacji bezpieczeństwa używanych skryptów oraz dodatków.

12. W przypadku złamania regulaminu sieci IRC, tj. np. przez uruchamianie tzw. klonów lub innego oprogramowania zabronionego na danej sieci, użytkownik automatycznie łamie regulamin ADMIN.NET.PL i w przypadku otrzymania takiej informacji lub nałożenia tzw "K:Line" na adresy należące do ADMIN.NET.PL - Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.

13. Na kontach hostingowych zabronione jest uruchamianie programów do łamania haseł, obliczeń rozproszonych oraz innych w znaczący sposób obciążających system uniemożliwiając tym samym swobodne korzystanie z serwera przez innych użytkowników.

14. Każdy przeprowadzony atak sieciowy za pośrednictwem serwerów ADMIN.NET.PL lub złamanie prawa w dowolny inny sposób może wiązać się z natychmiastowym zablokowaniem konta hostingowego oraz konta płatnosci platnosci.admin.net.pl bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.

15. Użytkownik konta hostingowego chcący korzystać z komunikatorów internetowych uruchomionych na koncie hostingowym lub za pośrednictwem serwerów MyDevil.Net zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów danej sieci komunikacyjnej, z której korzysta.

7. Prawa i obowiązki ADMIN.NET.PL

1. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania usługi w przypadku naruszenia dowolnego z punktów regulaminu.

2. ADMIN.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zablokowania/usunięcia usługi użytkownika w przypadku złamania zasad regulaminu.

3. ADMIN.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn niezależnych, na które firma nie ma wpływu, tj. między innymi: awaria łącz pośrednich należących do innych operatorów, uszkodzenie sprzętu dostarczanego przez inne firmy, ataki DoS/DDoS skierowane na serwery ADMIN.NET.PL lub łącza, z których te serwery korzystają, wojny, ataku terrorystycznego, kataklizmu, klęski żywiołowej, epidemii.

4. ADMIN.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z usług ADMIN.NET.PL przez klienta, w tym również usunięcie lub uszkodzenie plików, zawartości lub konfiguracji danej usługi w przypadku, kiedy wina leży bezpośrednio po stronie klienta.

5. ADMIN.NET.PL zobowiązuje się udzielania pomocy klientowi w sprawach technicznych związanych z działaniem usług oferowanych przez ADMIN.NET.PL, tj. między innymi działaniem serwerów oraz oprogramowania zainstalowanego przez administratora i działającego na serwerach.

6. ADMIN.NET.PL zobowiązuje się do utrzymania serwerów i oferowanych usług w jak najlepszym stanie oraz usuwania wszelkich awarii w możliwie najkrótszym terminie.

7. ADMIN.NET.PL zobowiązuje się do automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa kont użytkownika (z wyjątkiem serwerów torrent) codziennie oraz przetrzymywania ich przez okres 14 dni.

8. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy klientowi, jeżeli uruchomiona przez niego usługa stwarza zagrożenie dla stabilności infrastruktury firmy, uniemożliwiając tym samym swobodne korzystanie z usług firmy pozostałym jej klientom.

9. ADMIN.NET.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowej blokady strony internetowej klienta za pomocą której przez osoby trzecie były dokonywane ataki sieciowe lub wysyłanie spamu. W przypadku blokady ADMIN.NET.PL powiadamia klienta przy wykorzystaniu poczty e-mail o problemie dając mu możliwość usunięcia problemu. W razie ponownego pojawienia się problemu z wysyłką spamu lub atakami sieciowymi za pośrednictwem strony internetowej klienta ADMIN.NET.PL zastrzega sobie możliwość zablokowania usług klienta bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.mydevil.net.

2. O zmianach w regulaminie ADMIN.NET.PL będzie informował na stronie www.mydevil.net oraz za pomocą poczty e-mail na adres podany w systemie platnosci.admin.net.pl.

3. W przypadku zmian w regulaminie, użytkownik ma prawo odstąpić od usługi po upływie jej daty ważności. Przedłużenie usługi równoznaczne jest z akceptacją nowego regulaminu.

4. Wszystkie ceny usług kont hostingowych oferowanych przez ADMIN.NET.PL dostępne są na stronie www.mydevil.net i mogą zostać w każdej chwili zmienione. W przypadku zmian w cenach usług, ADMIN.NET.PL będzie podawał odpowiednie informacje na tych samych stronach.

5. W przypadku zmiany cen, użytkownik ma prawo odstąpić od usług ADMIN.NET.PL po upływie opłaconego okresu. W przypadku przedłużenia danej usługi, użytkownik zobowiązuje się opłacić ją wg aktualnego cennika na stronie www.mydevil.net, chyba że inna cena została uzgodniona przez obie strony (Klienta oraz właściciela ADMIN.NET.PL).

6. Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2014, godzina 14:20.

Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git