Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa


POJĘCIA

MyDevil.net – właściciel serwisu internetowego prowadzonego w domenie mydevil.net:

 1. Tomasz Rzepka, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 33-100 Tarnów, NIP: 8551511019, REGON: 320536490;

 2. Arkadiusz Nowara, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Arkadiusz Nowara z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 33-100 Tarnów, NIP: 6423146748, REGON: 243037153;

- prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., z siedzibą w Tarnowie, adres: adres: ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.

Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie mydevil.net;

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z MyDevil.net oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi Elektronicznej;

Usługa – każe świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając Umowę z MyDevil.net;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez MyDevil.net na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a MyDevil.net za pośrednictwem Serwisu;

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Wspólnicy spółki ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. są administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

W czasie obecności Użytkownika lub Klienta w Serwisie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub dokonywania zakupu Usług udostępnionych przez MyDevil.net w Serwisie albo korzystania z tych Usług, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej Usługi lub Usługi Elektronicznej, z której Użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi lub Usługi Elektronicznej.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione MyDevil.net. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu.

Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez MyDevil.net w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Serwisu. Wszelkie działania MyDevil.net podlegają przepisom prawa polskiego, które obowiązują w zakresie ochrony danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta Serwisu przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Usługi oraz do 6 lat licząc od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Usługi chyba, że na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy MyDevil.net a Klientem ustalono inaczej.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Serwisu w celu skorzystania z Usług lub Usług Elektronicznych dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi lub Usługi Elektronicznej.

Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania z Usługi lub Usługi Elektronicznej każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy Użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Panelu Klienta, bądź kontakt z MyDevil.net.

W przypadku kontaktu z MyDevil.net, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników oraz Klientów MyDevil.net pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. MyDevil.net jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez MyDevil.net, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.

Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściciela lub podmiotu wskazanego przez właściciela.

PRAWO DO COFNIĘCIA WCZEŚNIEJ WYRAŻONEJ ZGODY

W przypadku wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych sobolowych przez MyDevil.net dysponujecie Państwo prawem do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MyDevil.net oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;

 2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie usługi do koszyka;

 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

PODMIOTY TRZECIE A COOKIES

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z MyDevil.net podmioty trzecie, w szczególności w celach reklamowych.

MyDevil.net zaleca zapoznanie się z polityką prywatności partnerów, z którymi współpracuje:

 1. Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania;

  2. czas wysłania odpowiedzi;

  3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

  6. informacje o przeglądarce użytkownika;

  7. informacje o adresie IP użytkownika;

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.

NEWSLETTER

 1. Newsletter przesyłany jest przez MyDevil.net wyłącznie po uprzednim jego zamówieniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Serwisu Internetowego oraz Ogólnych Warunków Świadczonych Usług przez MyDevil.net (dalej: Regulamin).

 2. MyDevil.net oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 poz. 1204 z późn. zm.) oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) z listy subskrybentów Usługi Elektronicznej Newsletter zgodnie z §2 ust. 1 pkt 4) Regulaminu MyDevil.net.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych stron trzecich, udostępnionych ofert w ramach porozumień w Serwisie. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Państwa prawa lub przepisy Rozporządzenia.

KONTAKT

MyDevil.net zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net;

  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

Indywidualny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania zastrzeżeń, uwag albo sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspektor@mydevil.net

Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.
logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git