Klauzula Informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRE UDOSTĘPNIŁY DANE SAMODZIELNIE

PODSTAWA PRAWNA:
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie ogólne).

PODSTAWA FAKTYCZNA:
Poinformowanie osób fizycznych, korzystających lub zamierzających skorzystać z usług świadczonych przez administratora o jej prawach i obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, jak również zapewnienie najlepszej wiedzy (spełnienie obowiązków informacyjnych) osoby fizycznej względem administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego są wspólnicy spółki cywilnej:

 1. Tomasz Rzepka, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8551511019, REGON:320536490;
 2. Arkadiusz Nowara, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Arkadiusz Nowara z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 6423146748, REGON: 243037153;

- prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33- 100 Tarnów, woj. małopolskie, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.

Kontakt z administratorem:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net;
 • pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator w trosce o ochronę danych osobowych powołał niezależnego Inspektora Ochrony Danych, wyznaczonego przez InterLaw Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • w formie elektronicznej za inspektor@mydevil.net.pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:
Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi lub usługi elektronicznej. Podanie danych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych obowiązkowych uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

 • zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług;
 • zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług elektronicznych;
 • wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na administratorze danych;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy administratora;
 • podmioty zaangażowani w realizację umów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług oraz umów o powierzenie przetwarzania danych – w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej umowy;
 • uprawnione organy państwa – na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:
Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:
Decyzje w Państwa sprawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, jednocześnie nie jesteście Państwo profilowani.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
Państwa dane przetwarzane będą przez okres wykonania umowy lub usługi oraz do 6 lat od jej wykonania, rozwiązania lub odstąpienia.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W DOWOLNYM MOMENCIE:
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Państwa prawa lub przepisy Rozporządzenia.

Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.
logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git