Regulamin korzystania z usług MyDevil.net


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ MYDEVIL.NET

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez wspólników spółki ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. z siedzibą w Tarnowie, zwanych dalej „MyDevil.net”, za pośrednictwem serwisu internetowego mydevil.net, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin dotyczy wszystkich usług tj. bezpłatnych oraz płatnych, świadczonych przez MyDevil.net.

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej mydevil.net są:

  1. Tomasz Rzepka, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 33-100 Tarnów, NIP: 8551511019, REGON: 320536490;

  2. Arkadiusz Nowara, prowadzący działalność gospodarczą ADMIN.NET.PL Arkadiusz Nowara z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 33-100 Tarnów, NIP: 6423146748, REGON: 243037153;

- prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., z siedzibą w Tarnowie, adres: adres: ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem §13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest MyDevil.net. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza MyDevil.net ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 3. Definicje:
 1. MyDevil.net – właściciel Serwisu określony w §1 ust. 1;

 2. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie mydevil.net;

 3. Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez MyDevil.net;

 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z MyDevil.net oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;

 6. Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;

 8. Formularz zamówienia - Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności;

 9. Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;

 10. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez MyDevil.net za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od MyDevil.net cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o usługach, nowościach i promocjach w Serwisie;

 11. Usługa – każde świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając Umowę z MyDevil.net;

 12. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a MyDevil.net za pośrednictwem Serwisu;

 13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez MyDevil.net na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

 14. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z MyDevil.net;

 16. Siła wyższa – zdarzenie niezależne od MyDevil.net, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przy zachowaniu najwyższej staranności, zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego;

 17. Panel Klienta – obszar w Serwisie, w którym Klient po założeniu Konta może dokonywać zmiany swoich danych, uzyskiwać informacje na temat realizowanych Usług, uzyskuje dostęp do płatności i faktur oraz innych danych udostępnionych przez MyDevil.net.

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ MYDEVIL.NET
 1. MyDevil.net udostępnia Klientom w Serwisie następujące Usługi elektroniczne:

  1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz Konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, imię oraz nazwisko, adres zamawiającego, określenie typu konta oraz opcjonalnie wskazanie adresu do korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do MyDevil.net, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

  2. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, Usługa elektroniczna udostępniona przez MyDevil.net nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Serwisie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania Usługi elektronicznej, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa umieszczoną w Serwisie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym na przedłożenie oferty, jeżeli tego będzie dotyczyło zapytanie.

  3. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

  4. Newsletter - korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w odpowiednio oznaczone pole oraz potwierdzenie czynności kliknięciem w przycisk „zapisz się”, a następnie potwierdzenie swojego żądania poprzez kliknięcie w odnośnik (link) aktywacyjny wysyłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail), wówczas z chwilą potwierdzenia dyspozycji Klient zostaje zapisany do listy subskrybentów Usługi elektronicznej Newsletter. Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Usługi elektronicznej Newsletter (rezygnacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do MyDevil.net, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów lub też poprzez odnośnik (kliknięcie w odnośnik) umieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem Usługi elektronicznej Newsletter. Skorzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter, tj. prawidłowe zapisanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta do listy subskrybentów daje prawo do otrzymywania informacji: reklamowych, promocyjnych, informacyjnych w zakresie funkcjonowania Serwisu. Klient korzystając z Usługi elektronicznej Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie treści określonych w zdaniu poprzednim.

  5. Wirtualny portfel – Usługa elektroniczna polegająca na możliwości dokonania przedpłaty za Usługi w przyszłości zakupione w Serwisie, a następnie opłacenie Usług z wykorzystaniem płatności „Wirtualny portfel”. Usługa elektroniczna jednocześnie umożliwia dokonywanie rozliczeń pomiędzy MyDevil.net a użytkownikami, którzy przystąpili do programu partnerskiego.

 2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się MyDevil.net: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi javascript.

 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej MyDevil.net oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez MyDevil.net oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi, która została przedstawiona w §10 Regulaminu) Klient ma prawo składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net;

  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MyDevil.net. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez MyDevil.net następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§3 UMOWA ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy, Klient może skontaktować się z MyDevil.net drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej admin@mydevil.net, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi. Po ustaleniu zindywidualizowanych cech Usługi zostaje ona dodana do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępniona Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.

 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a MyDevil.net następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.

 3. Cena Usługi widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową z MyDevil.net.

 4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie za pomocą Formularza zamówienia: (1) zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a MyDevil.net następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie poprzez Formularz zamówienia (2) w następstwie złożenia Zamówienia MyDevil.net niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez MyDevil.net Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wprowadzony do Panelu Klienta. Wiadomość wysyłana przez MyDevil.net zawiera co najmniej oświadczenie MyDevil.net o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a MyDevil.net. Rodzaj Umowy zawieranej z Klientem wynika bezpośrednio z rodzaju wybranej Usługi oraz stanowi umowę o świadczenie usług.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym MyDevil.net.

 6. MyDevil.net zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji zamówienia albo anulowania złożonego zamówienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, podania nieprawdziwych danych, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem.

§4 USŁUGI OFEROWANE PRZEZ MYDEVIL.NET I OGRANICZENIA

 1. Definicje:

  1. Hosting – Usługa odpłatna polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości utrzymywania i udostępniania stron internetowych lub plików w sieci publicznej (Internet).

  2. VPN – Usługa odpłatna polegająca na dostarczeniu Klientowi sieci prywatnej, służącej do bezpiecznej (szyfrowanej) transmisji danych.

 2. MyDevil.net zastrzega prawo do wprowadzania przerw technicznych, zgodnie z Gwarancją Jakości Usług (SLA), stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 3. MyDevil.net jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby zapewnić najwyższa jakość Usług, w tym możliwe nieprzerwane funkcjonowanie Usług.

 4. MyDevil.net zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub Usług w przypadku braku płatności za Usługę lub Usługi w ustalonym terminie, po wcześniejszym powiadomieniu Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, zdefiniowany w Panelu Klienta.

 5. MyDevil.net zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego i nieodwracalnego usunięcia nieopłaconych Usług, w tym treści utrwalonej przez Klienta na Usłudze lub Usługach dostarczanych przez MyDevil.net, bez konieczności dodatkowego informowania Klienta.

 6. MyDevil.net wprowadza Limity Bezpieczeństwa dla Usług, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 2 stanowi integralną część Regulaminu. Limity Bezpieczeństwa określają maksymalne parametry oraz ograniczenia Usług, ograniczenia w stosowaniu aplikacji serwerowych, limity bezpieczeństwa połączeń.

§4a HOSTING

  1. Szczegółowa specyfikacja usługi hostingowej, z podziałem na konkretne pakiety z możliwością zakupu Usługi, udostępniona została w Serwisie.

  2. Usługa hostingowa świadczona jest w ramach pakietów: MD1, MD2, MD3, MD4.

  3. Wybór pakietu dokonywany jest przez Klienta według jego indywidualnych potrzeb, jednocześnie wybór dokonywany jest w procesie zakupu Usługi.

  4. MyDevil.net udostępnia Klientom narzędzia administracyjne do zarządzania poszczególnymi usługami hostingowymi. Klient dysponuje możliwością korzystania z narzędzi administracyjnych służących do zarządzania domenami i konfiguracji usługi hostingowej, zarządzania usługami pocztowymi, zarządzania bazami danych oraz zawartością serwera FTP.

  5. MyDevil.net nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania narzędzi administracyjnych przez niepowołane osoby trzecie, za które MyDevil.net nie ponosi odpowiedzialności.

  6. Postanowień §4a ust. 5 nie stosuje się do Umów zawartych z konsumentami. W przypadku Umowy zawartej z konsumentem MyDevil.net ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§4b VPN

  1. Szczegółowa specyfikacja usługi VPN, z podziałem na konkretne pakiety z możliwością zakupu Usługi, udostępniona została w Serwisie.

  2. Usługa hostingowa świadczona jest w ramach pakietów: VPN, VPN Biznes.

  3. Wybór pakietu dokonywany jest przez Klienta według jego indywidualnych potrzeb, jednocześnie wybór dokonywany jest w procesie zakupu Usługi.

  4. MyDevil.net udostępnia możliwość podłączenia do VPN korzystając z serwerów zlokalizowanych w krajach: Polska, Francja, Wielka Brytania, USA.

§5 SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

  1. MyDevil.net udostępnia skuteczną formę kontaktu:

    1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej admin@mydevil.net;

    2. elektroniczna – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego od adresem https://www.mydevil.net/kontakt.html;

    3. elektroniczna – poprzez wewnętrzny system ticketów (zgłoszeniowy), udostępniony Klientom w Panelu Klienta, zakładka „Zgłoszenia pomocy”;

    4. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

  2. Klient korzystający z Usługi lub Usługi elektronicznej w przypadku utrzymywania kontaktu z MyDevil.net – zarówno elektronicznego, jak i korespondencyjnego, powinien identyfikować się danymi wprowadzonymi w Panelu Klienta.

  3. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych oraz uzupełnienia adresów kontaktowych o dodatkowe kontakty.

  4. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi lub Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo z adresów zdefiniowanych w dodatkowych kontaktach.

  5. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do MyDevil.net.

§6 GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG (SLA)

MyDevil.net zapewnia Gwarancję Jakości Usług (SLA) zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§7 USŁUGI I PRODUKTY STRON TRZECICH

 1. MyDevil.net może udostępniać Klientom warunki do korzystania z usług lub produktów oferowanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron trzecich na zasadach określonych przez te strony.

 2. MyDevil.net może umieszczać oferty stron trzecich w Serwisie, skorzystanie z oferty stron trzecich jest dobrowolne.

§8 FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. MyDevil.net udostępnia Klientom następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy MyDevil.net;

  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU;

  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayPal;

  4. płatność elektroniczna za pośrednictwem Usługi elektronicznej Wirtualny portfel.

 2. MyDevil.net, jak również systemy płatności udostępnione przez MyDevil.net nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.

 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT wystawiana jest przez MyDevil.net w terminie niezwłocznym, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana płatność za Usługę lub Usługi.

 4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wiadomości elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, ponadto faktura VAT zostanie udostępniona w Serwisie w Panelu Klienta, zakładka „Płatności i faktury”.

§9 KOSZT, SPOSÓB I URUCHOMIENIE USŁUGI, REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. MyDevil.net udostępnia Klientom następujące formy uruchomienia Usługi:

  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;

 2. Klient, poza kosztem Usługi nie ponosi kosztów dostawy, ani kosztów uruchomienia Usługi.

 3. Usługa zamówiona przez Klienta zostanie uruchomiona w terminie do 24 godzin chyba, że w opisie danej Usługi lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Usług o różnych terminach uruchomienia (wdrożenia), terminem uruchomienia jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.

 4. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez MyDevil.net do realizacji Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym MyDevil.net.

§10 REKLAMACJA USŁUGI

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności MyDevil.net względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 2. MyDevil.net obowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówioną Usługę bez wad.

 3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net;

  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MyDevil.net. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez MyDevil.net następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się MyDevil.net w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że MyDevil.net uznał reklamację za uzasadnioną.

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z MyDevil.net w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

§12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli MyDevil.net wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MyDevil.net utraci prawo odstąpienia od umowy.

 2. Z zastrzeżeniem §12 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §12 ust. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mydevil.net;

  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów.

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umów o świadczenie Usługi – od dnia zawarcia Umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

 6. MyDevil.net ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. MyDevil.net dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść:

  1. W przypadku Usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli MyDevil.net wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MyDevil.net utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MyDevil.net nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MyDevil.net o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

 2. MyDevil.net przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do MyDevil.net.

 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami MyDevil.net ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 4. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność MyDevil.net z tytułu rękojmi za Usługę lub Usługi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 5. W wypadku Klientów niebędących konsumentami MyDevil.net może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 6. Odpowiedzialność MyDevil.net w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. MyDevil.net ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MyDevil.net a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MyDevil.net.

§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest MyDevil.net.

 2. MyDevil.net dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą Usługi lub Usług zakupionych przez Klienta.

 3. MyDevil.net przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi lub Usług, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi lub Usług, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

 4. MyDevil.net w celu maksymalnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powołał Inspektora Ochrony Danych.

 5. MyDevil.net zapewnia możliwość indywidualnego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania zastrzeżeń, uwag albo sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspektor@mydevil.net

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez MyDevil.net zawierane są w języku polskim.

 2. MyDevil.net zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.

 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin opublikowany w dniu 23.05.2018 r. o godzinie 23:20, wchodzi w życie 25.05.2018 r.Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.
logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git